ocieplenie

Czas przewidziany na termomodernizację obiektów użytku publicznego

ocieplenieW ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano wsparcie rozwoju termoizolacji obiektów gospodarki niskoemisyjnej. Program stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz maksymalizację udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także ograniczenie zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Samorządowe jednostki terytorialne mogą pozyskać wsparcie do 85% kosztów opracowania planu ograniczającego emisję gazów. Jedynie 5% powinno pochodzić ze środków własnych gminy, a reszta może zostać ujęta w ramach pozostałych źródeł finansowania, jakimi są środki zewnętrzne wspierające ochronę powietrza.

Profity z promocji planu gospodarki niskoemisyjnej:

  • łatwiejszy dostęp do pozyskania funduszy z zewnątrz na wparcie finansowe inwestycji wspomagających efektywne pozyskiwanie energii w gminach w okresie 2014–2020;
  • pozyskanie oszczędności w zarządzaniu gminą,
  • znacznie lepsza jakość na obszarze gminy,
  • ocieplenie wizerunku władz samorządowych gminy.

Jeśli mówimy o wprowadzaniu planu gospodarki niskoemisyjnej, należy wiedzieć, że przed jego realizacją należy przeprowadzić inwentaryzację zużycia energii. Dla określonego wariantu prowadzonych działań zostanie opracowany harmonogram realizacji oraz będą wskazane źródła, z których można pozyskać fundusze. Plan gospodarki niskoemisyjnej dotyczy wszystkich sektorów gospodarki oraz podmiotów, które są producentami oraz odbiorcami energii, przy wykluczeniu instalacji zaliczanych do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Zastosowanie planu gospodarki niskoemisyjej jest prostą drogą do osiągnięcia bilansu ekologicznego oraz kluczem do długoterminowej zbilansowanej ewaluacji państwa.